Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju

Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Tel: 051 339 324;
Fax: 051 339 647
e-mail: meoi@meoi.vladars.net

Odjeljenje za analizu uticaja
propisa RS

Tel: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Tel: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Odobrenja spisak

Pronađeno ukupno: 439 odobrenja


R.b.
Reg. broj
Naziv

1 291 AKREDITACIJA
2 070 CERTIFIKAT O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKOG VODIČA
3 064 CERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKIH POSLOVA ZA FIZIČKO LICE
4 063 CERTIFIKAT ZA OBAVLJANJE ŠPEDITERSKIH POSLOVA ZA PREDUZEĆE / POSLOVNU JEDINICU
5 751 DAVALAC LIZINGA KOJI JE REGISTROVAN ZA OBAVLJANJE POSLA LIZINGA U FEDERACIJI BIH ODNOSNO BRČKO DISTRIKTA OBAVLJA POSLOVE LIZINGA U RS POSREDSTVOM POSLOVNE JEDINICE OSNOVANE U RS
6 945 DAVANJE LOVIŠTA NA GAZDOVANJE
7 664 DAVANJE PODATAKA IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE
8 908 DETEKTIVSKA LEGITIMACIJA
9 004 DOZVOLA AUDIOTEKS USLUGE
10 974 DOZVOLA CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DA OBAVLJA POSLOVE IZ ČLANA 189.ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
11 976 DOZVOLA CENTRALNOM REGISTRU ZA OBAVLJANJE POSLOVA BANKE DEPOZITARA INVESTICIONIH FONDOVA
12 980 DOZVOLA INVESTICIONIM FONDOVIMA DRŽAVA ČLANICA
13 988 DOZVOLA INVESTICIONOM FONDU ZA PROMJENU BANKE DEPOZITARA
14 965 DOZVOLA STRANOJ BANCI ILI BERZANSKOM POSREDNIKU ZA ČLANSTVO U CENTRALNOM REGISTRU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
15 917 DOZVOLA ZA BAVLJENJE PROIZVODNJOM, UVOZOM, IZVOZOM I DISTRIBUCIJOM ĐUBRIVA I IZDAVANJE REGISTRACIONOG CERTIFIKATA
16 003 DOZVOLA ZA DAVANJE USLUGA PUTEM KONTAKT TELEFONA
17 159 DOZVOLA ZA IZGRADNJU ELEKTROENERGETSKOG OBJEKTA SNAGE PREKO 1MW
18 283 DOZVOLA ZA IZNOŠENJE SREDSTAVA U INOSTRANSTVO U SVRHU OSNIVANJA PREDUZEĆA, PREDSTAVNIŠTVA ILI POSLOVNE JEDINICE
19 171 DOZVOLA ZA IZVOZ UMJETNIČKOG DJELA
20 158 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
21 732 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE I UPRAVLJANJA SISTEMOM ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNIM GASOM
22 160 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
23 735 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE PRIRODNOG GASA
24 736 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA I UPRAVLJANJE SISTEMOM ZA SKLADIŠTENJA PRIRODNIM GASOM
25 162 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SNABDIJEVANJA TARIFNIH KUPACA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
26 734 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SNABDIJEVANJA TARIFNIH KUPACA PRIRODNIM GASOM
27 733 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRANSPORTA PRIRODNOG GASA
28 157 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U BOSNI I HERCEGOVINI
29 731 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE I SNABDIJEVANJA PRIRODNIM GASOM
30 737 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UPRAVLJANJA SISTEMOM ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA
31 833 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE KASTODI POSLOVA
32 750 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLA LIZINGA
33 820 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MIKROKREDITA
34 834 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU BROKERA
35 960 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU INVESTICIONOG MENADŽERA
36 975 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U ZVANJU INVESTICIONOG SAVJETNIKA
37 124 DOZVOLA ZA OBAVLJANJE USLUGA U UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU
38 993 DOZVOLA ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA RIZIČNOG KAPITALA SA PRIVATNOM PONUDOM I PRIJAVA UPISA U REGISTAR FONDOVA
39 984 DOZVOLA ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM I PRIJAVE NJEGOVOG UPISA U REGISTAR FONDOVA
40 986 DOZVOLA ZA OSNIVANJE POSLOVNICE IZVAN TERITORIJE RS DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA
41 138 DOZVOLA ZA OSNIVANJE SUPSIDIJARNOG LICA BANKE SA SJEDIŠTEM IZVAN TERITORIJE REPUBLIKE SRPSKE
42 979 DOZVOLA ZA OSNIVANJE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM I PRIJAVA UPISA U REGISTAR FONDOVA
43 320 DOZVOLA ZA POSLOVANJE DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INEVESTICIONIM FONDOM
44 987 DOZVOLA ZA PRENOS POSLOVA IZ ČLANA 23. STAV 2. TAČKA 2, SA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE NA TREĆA LICA
45 002 DOZVOLA ZA PREVOZ STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
46 005 DOZVOLA ZA PRUŽANJE VAS SMS USLUGE
47 133 DOZVOLA ZA RAD BANKE
48 327 DOZVOLA ZA RAD BERZANSKOM POSREDNIKU
49 325 DOZVOLA ZA RAD BERZI ILI DRUGOM UREĐENOM JAVNOM TRŽIŠTU
50 833 DOZVOLA ZA RAD BROKERA U OSIGURANJU - PRAVNO LICE
51 832 DOZVOLA ZA RAD BROKERU U OSIGURANJU - FIZIČKO LICE
52 827 DOZVOLA ZA RAD DRUŠTVU ZA OSIGURANJE
53 828 DOZVOLA ZA RAD FILIJALE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ RS U FBiH
54 829 DOZVOLA ZA RAD FILIJALI DRUŠTVA ZA OSIGURANJE IZ FBiH U RS
55 830 DOZVOLA ZA RAD ZASTUPNIKU U OSIGURANJU - FIZIČKO LICE
56 831 DOZVOLA ZA RAD ZASTUPNIKU U OSIGURANJU - PRAVNO LICE
57 829 DOZVOLA ZA TRGOVANJE NA BANJALUČKOJ BERZI
58 128 DOZVOLA ZA ULAGANJE U STALNA SREDSTVA VIŠE OD 50% OSNOVNOG KAPITALA
59 084 DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
60 082 EKOLOŠKA DOZVOLA
61 286 EVIDENCIJA UGOVORA O DONACIJI
62 905 IZDAVANJE DUPLIKATA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
63 906 IZDAVANJE PROBNIH TABLICA
64 333 IZVJEŠTAJ CENTRALNOG REGISTRA-KNJIGA AKCIONARA
65 028 IZVOD IZ REGISTRA
66 186 JAVNI POZIV
67 844 KONCESIJA ZA PRIREĐIVANJE IGARA U KAZINIMA
68 907 LEGITIMACIJA PRIPADNIKA OBEZBIJEĐENJA
69 817 LEGITIMACIJA ZA VOZAČA
70 843 LICENCA FIZIČKOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU SA VŠS I VSS
71 846 LICENCA ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I POTPISIVANJA STRUČNIH NALAZA
72 847 LICENCA ODGVORNOM LICU U PRAVOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
73 001 LICENCA PREVOZNIKA ZA PREVOZ LICA I STVARI
74 551 LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ORGANIZACIJE PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
75 856 LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA
76 842 LICENCA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU IZ ČLANA 50. TAČKA 2 ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU
77 848 LICENCA ZA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE (HEMIJSKIH, BIOLOŠKIH, FIZIČKIH ŠTETNOSTI I MIKROKLIME)
78 841 LICENCA ZA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU, PREGLED I ISPITIVANJA SREDSTAVA ZA RAD, SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
79 861 LICENCA ZA STRUČNE POSLOVE ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA (RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA MJERENJE I PROCJENU ELEKTROMAGNETSKIH POLJA I OBAVLJANJA STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA)
80 818 LICENCA ZA VOZILO KOJIM SE VRŠI PREVOZ LICA I STVARI
81 828 MIŠLJENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DAVANJE LICENCE TUROPERATERIMA (ZA OBAVLJANJA POSLOVA ORGANIZACIJE PUTOVANJA)
82 240 MIŠLJENJE O PREDLOŽENOM ČLANU KOMISIJE ZA PROVJERU STRUČNOG ZNANJA ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA
83 181 MJERE ZAŠTITE ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA (ARHITEKTURA)
84 176 MJERE ZAŠTITE ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA (ZAŠTITA PRIRODE)
85 178 MJERE ZAŠTITE ZA KONZERVATORSKE RADOVE NA KULTURNOM DOBRU
86 170 MJERE ZAŠTITE ZA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKE RADOVE
87 147 OBAVJEŠTENJE O OBAVLJANJU DJELATNOSTI PRETPAKOVANJA PROIZVODA
88 163 OBRAZAC ZA VODOPRIVREDNU NAKNADU-PVN1
89 085 OCJENA PLANA PRILAGOĐAVANJA ZA POSTOJEĆA POSTROJENJA I UREĐAJE ZA DJELATNOSTI UPRAVLJANJA OTPADOM I AKTIVNOSTI KOJE PREDUZIMA NADLEŽNI ORGAN
90 902 ODJAVA VOZILA
91 730 ODLUKA O ODOBRENJU NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNU MREŽU
92 740 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORIŠTENJE TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
93 741 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORIŠĆENJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
94 739 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA OPERATORA TRANSPORTNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA U RS
95 738 ODLUKA O ODOBRENJU TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE TARIFNIH KUPACA PRIRODNIM GASOM U RS
96 334 ODLUKA O PRIJEMU U ČLANSTVO
97 828 ODLUKA O PRIJEMU U ČLANSTVO NA BANJALUČKU BERZU
98 074 ODLUKA O UTVRĐIVANJU BENEFICIRANOG STAŽA (STAŽ SA UVEĆANIM TRAJANJEM)
99 155 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA KORISNIKE DISTRIBUTIVNIH SISTEMA
100 156 ODLUKA O UTVRĐIVANJU TARIFNIH STAVOVA ZA NEKVALIFIKOVANE KUPCE
101 940 ODOBRENJE ZA VRŠENJE ISPITIVANJA I UTVRĐIVANJA KVALITETA SJEMENA
102 024 ODOBRENJE CESIJE ILI PREUZIMANJA DUGA U POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM
103 990 ODOBRENJE NA PRIMJENU I DISTRIBUCIJU PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM U SKRAĆENOM OBLIKU
104 989 ODOBRENJE NA PROMOTIVNE INFORMACIJE O INVESTICIONIM FONDOVIMA I DRUŠTVIMA KOJA NJIMA UPRAVLJAJU I KOJA SE ODNOSE NA VLASNIČKE UDJELE, FINANSIJSKO POSLOVANJE I PRAVA VLASNIKA UDJELA INVESTICIONOG FONDA
105 021 ODOBRENJE NAPLATE I PLAĆANJA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU
106 811 ODOBRENJE O PLOVIDBI SPLAVOM
107 994 ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA IZMJENE JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
108 295 ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
109 079 ODOBRENJE PLANA AKTIVNOSTI
110 230 ODOBRENJE PRAVNIM LICIMA ZA DRŽANJE ORUŽJA
111 017 ODOBRENJE PRODUŽENJA ROKA NAPLATE IZVEZENE ROBE ILI UVOZA
112 976 ODOBRENJE PROSPEKTA ZA EMISIJU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
113 400 ODOBRENJE RADA NAUČNOISTRAŽIVAČKOM INSTITUTU U SASTAVU UNIVERZITETA, NAUČNOISTRAŽIVAČKOM INSTITUTU, ISTRAŽIVAČKORAZVOJNOM INSTITUTU, VIRTUELNOM INSTITUTU
114 083 ODOBRENJE STUDIJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
115 018 ODOBRENJE UNOŠENJA I IZNOŠENJA EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
116 173 ODOBRENJE ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I ISKOPAVANJA
117 944 ODOBRENJE ZA DRŽANJE NEZAŠTIĆENE DIVLJAČI U OGRAĐENOM PROSTORU
118 125 ODOBRENJE ZA EMISIJU AKCIJA I MIŠLJENJE O EMISIJI OSTALIH VRSTA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
119 225 ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE APARATA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA
120 275 ODOBRENJE ZA ISPITIVANJE SISTEMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA
121 127 ODOBRENJE ZA IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA
122 091 ODOBRENJE ZA IZGRADNJU
123 274 ODOBRENJE ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA
124 062 ODOBRENJE ZA IZRADU I UPOTREBU ČETVRTASTOG ŽIGA ZA OBILJEŽAVANJE REZANE GRAĐE KOJA SE STAVLJA U PROMET
125 777 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJA OSNOVNIH ŠKOLA VAN GRANICA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BIH
126 778 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE EKSKURZIJA SREDNJIH ŠKOLA VAN GRANICA REPUBLIKE SRPSKE ODNOSNO BIH
127 244 ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE VATROMETA
128 846 ODOBRENJE ZA JEDNOKRATNO PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA NA SREĆU
129 845 ODOBRENJE ZA JEDNOKRATNO PRIREĐIVANJE LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU
130 655 ODOBRENJE ZA LOKACIJU OBJEKATA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI DO 1000 m3 I GASOVE DO 30 m3
131 270 ODOBRENJE ZA LOKACIJU OBJEKTA ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI PREKO 1000M3 I GASOVA PREKO 30M3
132 269 ODOBRENJE ZA LOKACIJU SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA
133 242 ODOBRENJE ZA NABAVKU EKSPLOZIVNIH MATERIJA
134 229 ODOBRENJE ZA NABAVKU MUNICIJE PREDUZEĆU KOJE DRŽI ORUŽJE ZA SVOJE POTREBE
135 228 ODOBRENJE ZA NABAVKU ORUŽJA, DIJELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE
136 255 ODOBRENJE ZA NABAVKU PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA ZA ZABAVU
137 943 ODOBRENJE ZA NASELJAVANJE NOVIH VRSTA DIVLJAČI
138 819 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
139 053 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI TRGOVINE NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA
140 654 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KOJIMA SE PREVOZE OPASNE MATERIJE
141 058 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA VELIKO DUVANSKIM PROIZVODIMA
142 060 ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE USLUGE TRŽNICE NA VELIKO
143 650 ODOBRENJE ZA OBUKU U RUKOVANJU VATRENIM ORUŽJEM
144 942 ODOBRENJE ZA OGRAĐIVANJE DIJELA LOVIŠTA
145 985 ODOBRENJE ZA OSNIVANJE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM I PRIJAVA NJEGOVOG UPISA U REGISTAR FONDOVA
146 836 ODOBRENJE ZA OTVARANJE DEVIZNOG RAČUNA U INOSTRANSTVU
147 231 ODOBRENJE ZA POČETAK RADA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBEZBJEĐENJA LICA I IMOVINE
148 651 ODOBRENJE ZA POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA
149 810 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE - PREMJEŠTANJE PLUTAJUĆEG OBJEKTA
150 247 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE I UPOTREBU PRIVREMENE PUMPNE STANICE ZA D-2 GORIVO
151 653 ODOBRENJE ZA POSTAVLJANJE KONTEJNERA I PRIVREMENIH SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA DO 500 kg
152 023 ODOBRENJE ZA PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA U POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM
153 272 ODOBRENJE ZA PREVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA PREKO GRANICE
154 258 ODOBRENJE ZA PREVOZ EKSPLOZIVNIH MATERIJA U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU
155 837 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE ELEKTRONSKIH LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU
156 843 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA
157 838 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE INTERNET IGARA NA SREĆU
158 839 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE KLAĐENJA
159 840 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE
160 841 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE TOMBOLE ZATVORENOG TIPA
161 842 ODOBRENJE ZA PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA
162 941 ODOBRENJE ZA PROIZVODNJU VETERINARSKOG LIJEKA, LJEKOVITOG DODATKA, VETERINARSKO-MEDICINSKIH PROIZVODA
163 011 ODOBRENJE ZA PROMET I PROIZVODNJU OTROVA
164 250 ODOBRENJE ZA PROMET ORUŽJA, DIJELOVA ORUŽJA I MUNICIJE
165 652 ODOBRENJE ZA PROMET ORUŽJA, DIJELOVA ORUŽJA I MUNICIJE IZMEĐU PREDUZEĆA
166 812 ODOBRENJE ZA RAD STANICA ZA TEHNIČKE PREGLEDE MOTORNIH VOZILA
167 010 ODOBRENJE ZA RAD ZDRAVSTVENIH USTANOVA
168 948 ODOBRENJE ZA SJEČU RIJETKIH, VRIJEDNIH I UGROŽENIH VRSTA DRVEĆA
169 132 ODOBRENJE ZA STATUSNU PROMJENU BANKE
170 271 ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET EKSPLOZIVNIH MATERIJA
171 912 ODOBRENJE ZA STAVLJANJE U PROMET ODREĐENIH KOLIČINA VINA I RAKIJE SA OZNAKOM ZAŠTIĆENOG GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
172 140 ODOBRENJE ZA STICANJE ILI POVEĆANJE ZNAČAJNOG VLASNIČKOG INTERESA U BANCI
173 226 ODOBRENJE ZA TRGOVINSKI PROMET EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA
174 076 ODOBRENJE ZA UPOTREBU GRAĐEVINSKOG OBJEKTA
175 853 ODOBRENJE ZA UPOTREBU STACIONARNOG IZVORA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA
176 111 ODOBRENJE ZA UVOZ LIJEKOVA IZ HUMANITARNE POMOĆI
177 044 ODOBRENJE ZA UVOZ SJEMENA I SADNOG MATERIJALA I PESTICIDA
178 006 ODOBRENJE ZA UVRŠTAVANJE U SAOBRAĆAJ ŽELJEZNIČKOG VOZILA
179 938 ODOBRENJE ZA VRŠENJE KONTROLE NAD PROIZVODNJOM SADNOG MATERIJALA
180 954 ODOBRENJE ZA VRŠENJE KONTROLE NAD PROIZVODNJOM ŠUMSKOG SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
181 816 ODREĐIVANJE IMENA BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
182 137 OSNIVANJE FILIJALE BANKE IZVAN REPUBLIKE SRPSKE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
183 135 OSNIVANJE ORGANIZACIONIH DIJELOVA SA SJEDIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE
184 136 OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA BANKE IZ RS NA TERITORIJI IZVAN RS
185 142 OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA BANKE IZVAN TERITORIJE RS NA TERITORIJI RS
186 267 OVLAŠTENJE PEČATOREZNICAMA ZA IZRADU PEČATA
187 235 OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OBEZBJEĐENJA LICA I IMOVINE
188 232 OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRATNJE I OBEZBJEĐENJA NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA
189 914 OVLAŠĆENJE MINISTARSTVA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ZA ORGANSKE PROIZVODE
190 957 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA SVJEŽEG SIROVOG MLIJEKA
191 022 OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MJENJAČKIH POSLOVA
192 959 OVLAŠĆENJE ZA VRŠENJE KONTROLE PROIZVODNJE SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA
193 007 OVLAŠĆIVANJE TIJELA ZA OCJENJIVANJE USAGLAŠENOSTI U OBLASTI ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
194 812 PLOVIDBENA DOZVOLA ZA ČAMCE
195 048 POLJOPRIVREDNA SAGLASNOST ZA PRIVREMENU PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
196 169 PORESKE PRIJAVE
197 707 PORESKI RAČUN NA NEPOKRETNOSTI
198 818 POSTUPAK OSNIVANJA ORGANIZACIONIH DIJELOVA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE
199 233 POTVRDA O DOSTAVLJANJU PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE
200 167 POTVRDA O EVIDENTIRANJU
201 145 POTVRDA O ISPUNJAVANJU OSNOVNIH METROLOŠKIH ZAHTJEVA ZA MJERILA KOJA SE UVOZE
202 168 POTVRDA O ODJAVI
203 166 POTVRDA O REGISTRACIJI
204 268 POTVRDA ZA IZVOĐENJE OBUKE ZA FIZIČKO I TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE
205 077 PRETHODNA PROCJENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
206 031 PRETHODNA SAGLASNOST NA LOKACIJU OBJEKTA, IZGRADNJU ILI REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG OBJEKTA, ODNOSNO SAGLASNOST NA TEHNIČKU DOKUMENTACIJU
207 313 PRETHODNA SAGLASNOST NA PROMJENE ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, NADZORNOG ODBORA, BANKE DEPOZITARA ILI REVIZORA FONDA
208 991 PRETHODNA SAGLASNOST NA PROMJENE ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE, NADZORNOG ODBORA, BANKE DEPOZITARA ILI REVIZORA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM
209 131 PRETHODNA SAGLASNOST NA STATUT BANKE
210 969 PRETHODNA SAGLASNOST NA UGOVOR O OSNIVANJU, STATUT I DRUGE OPŠTE AKTE STRUKOVNOG UDRUŽENJA
211 130 PRETHODNA SAGLASNOST ZA IMENOVANJE DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVE BANKE
212 129 PRETHODNA SAGLASNOST ZA IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
213 121 PRETHODNA SAGLASNOST ZA OTPLATU SUBORDINISANOG DUGA PRIJE DOSPIJEĆA
214 120 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE PRETHODNIH STAVKI KAPITALA U DOPUNSKI KAPITAL BANKE
215 122 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE SUBORDINISANOG DUGA U OBRAČUN DOPUNSKOG KAPITALA BANKE
216 119 PRETHODNA SAGLASNOST ZA UKLJUČENJE TRAJNIH DEPOZITA U DOPUNSKI KAPITAL BANKE
217 118 PRETHODNA SAGLASNOST ZA VELIKA IZLAGANJA KREDITNOM RIZIKU (PREKO 15% OSNOVNOG KAPITALA BANKE) PREMA ZNAČAJNIM AKCIONARIMA
218 123 PRETHODNO ODOBRENJE ZA PORTFELJ MALIH KREDITA
219 141 PRETHODNO ODOBRENJE ZA STICANJE ZNAČAJNOG VLASNIČKOG UDJELA BANKE U DRUGOM PRAVNOM LICU ILI UKUPNE NETO VRIJEDNOSTI SVIH VLASNIČKIH UDJELA BANKE U DRUGIM PRAVNIM LICIMA
220 662 PRIVREMENA REGISTRACIJA MOTORNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
221 663 PRIVREMENA REGISTRACIJA VOZILA KOJA SE IZVOZE IZ BIH U CILJU REGISTRACIJE U DRUGOJ ZEMLJI
222 835 PRIZNAVANJE ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA U REPUBLICI SRPSKOJ
223 264 PRODUŽENJE REGISTRACIJE MOTORNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
224 899 PROMJENA PREBIVALIŠTA – SJEDIŠTA (ODJAVA ZA DRUGU OPŠTINU)
225 898 PROMJENA REGISTARSKIH TABLICA
226 904 PROMJENA SAOBRAĆAJNE DOZVOLE
227 901 PROMJENA TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA NA VOZILU
228 900 PROMJENA VLASNIŠTVA NA VOZILU
229 071 RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA
230 073 RADNA MJESTA SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM
231 183 RAZVRSTAVANJE PRAVNIH SUBJEKATA PREMA KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI
232 660 REGISTRACIJA I PRODUŽENJE REGISTRACIJE VOZILA DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA
233 263 REGISTRACIJA MOTORNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA
234 033 REGISTRACIJA OBJEKATA ZA KLANJE ŽIVOTINJA, OBRADU, PRERADU I SKLADIŠTENJE PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA
235 659 REGISTRACIJA TRAKTORA, RADNIH MAŠINA, MOTOKULTIVATORA I VOZILA ČIJA ZAPREMINA NE PRELAZI 50 cm3
236 036 REGISTRACIJA VETERINARSKIH LIJEKOVA I VETERINARSKO MEDICINSKIH PROIZVODA
237 661 REGISTRACIJA VOZILA STRANIH TRGOVINSKIH, KULTURNIH, PRIVREDNIH I DRUGIH PREDSTAVNIŠTAVA I STRANIH DOPISNIŠTAVA, KAO I STRANACA-STALNIH SLUŽBENIKA U NAVEDENIM PREDSTAVNIŠTVIMA
238 088 REHABILITACIJA
239 921 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UZGAJIVAČA KVALITETNO PRIPLODNE STOKE
240 041 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI MINIMALNIH USLOVA ZA IZVOĐENJE RADOVA U ŠUMARSTVU
241 039 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENJE PROJEKTANTSKIH RADOVA U ŠUMARSTVU
242 780 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POSLOVE NOSTRIFIKACIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
243 089 RJEŠENJE (LICENCA) O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD PREDUZEĆA I DRUGIH PRAVNIH LICA U OBLASTI IZRADE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE, TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I GRAĐENJA OBJEKATA
244 038 RJEŠENJE (LICENCA) ZA IZRADU LOVNIH OSNOVA
245 845 RJEŠENJE IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU POSLODAVCIMA DO 10 ZAPOSLENIH
246 844 RJEŠENJE IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU POSLODAVCIMA PREKO 10 ZAPOSLENIH
247 893 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA DRUGAČIJE ORGANIZOVANJE POSLOVA SZNR
248 194 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA EKSPLOATACIJA DO 10.000 m3
249 190 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA EKSPLOATACIJA MINERALNIH SIROVINA
250 892 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA EKSPLOATACIJA PLEMENITIH METALA I DRUGIH MINERALA RIJEČNIH NANOSA
251 894 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENJE ISTRAŽNIH RADOVA
252 192 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENJE RADOVA PO PROJEKTIMA
253 191 RJEŠENJE KOJIM SE ODOBRAVA UPOTREBA RUDARSKIH OBJEKATA
254 193 RJEŠENJE KOJIM SE VERIFIKUJU REZERVE MINERALNIH RESURSA
255 704 RJEŠENJE O BRISANJU IZ REGISTRA FISKALIZOVANIH KASA - RDFK
256 049 RJEŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA UTVRĐIVANJE RIBARSKOG PODRUČJA
257 701 RJEŠENJE O DODJELI IDENTIFIKACIONIH BROJEVA FISKALNIM KASAMA/ŠTAMPAČIMA - RZIBFK
258 770 RJEŠENJE O DODJELI LICENCE ZA PREDAVAČA TEORETSKE NASTAVE, ISPITIVAČA TEORETSKOG DIJELA ISPITA I ISPITIVAČA IZ UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM
259 152 RJEŠENJE O ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI
260 742 RJEŠENJE O ELEKTROENERGETSKOJ SAGLASNOSTI ZA OBJEKTE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
261 706 RJEŠENJE O FISKALIZACIJI FISKALNE KASE/ŠTAMPAČA - OBRAZAC RFFK/lokacija
262 700 RJEŠENJE O FISKALIZACIJI FISKALNIH KASA/ŠTAMPAČA-RFFK
263 953 RJEŠENJE O ISPLATI NAKNADE ŠTETE OD MEDVJEDA
264 863 RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPŠTE UPOTREBE
265 144 RJEŠENJE O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA PREGLED (VERIFIKACIJU) MJERILA
266 189 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA GEOLOGIJU
267 209 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJA DJELATNOSTI: HEMIJSKI TRETMANI ENERGETSKIH POSTROJENJA, UREĐAJA I POSUDA POD PRITISKOM
268 888 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZRADE I REVIZIJE RUDARSKOG PROJEKTA
269 205 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: BRAVARSKO-ZAVARIVAČKI RADOVI PRI IZRADI, MONTAŽI, SANACIJI I REMONTU ENERGETSKIH POSTROJENJA, UREĐAJA I OPREME POD PRITISKOM I IZRADA ODGOVARAJUĆE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
270 214 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA OSNOVNOG MATERIJALA I ZAVARNENIH SPOJEVA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA, UREĐAJIMA I OPREMOM POD PRITISKOM, TE IZRADA ODGOVARAJUĆE DOKUMENTACIJE
271 218 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: ISPITIVANJE OSNOVNOG MATERIJALA I ZAVARENIH SPOJEVA U ENERGETSKIM POSTROJENJIMA, UREĐAJIMA I OPREMOM POD PRITISKOM, METODAMA SA RAZARANJEM, TE IZRADA PRATEĆE DOKUMENTACIJE
272 895 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: IZRADA I KONTROLA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZ OBLASTI GASNIH INSTALACIJA, TE NADZOR NAD NJOM
273 212 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: IZRADA MAŠINSKIH INSTALACIJA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA
274 206 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: KONSTRUISANJE I IZRADA OPREME POD PRITISKOM
275 201 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: MONTAŽA GASNIH INSTALACIJA
276 503 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: MONTAŽA MAŠINSKIH INSTALACIJA NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA
277 501 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: MONTAŽA OPREME POD PRITISKOM
278 208 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: PERIODIČNI PREGLEDI, ISPITIVANJE I KONTROLA OPREME POD PRITISKOM
279 203 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: PERIODIČNI PREGLEDI, ISPITIVANJE I KONTROLA POKRETNIH POSUDA POD PRITISKOM ZA TEČNI NAFTNI GAS
280 210 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: PERIODIČNI PREGLEDI, ISPITIVANJE I KONTROLA POKRETNIH POSUDA POD PRITISKOM ZA TEHNIČKE GASOVE
281 502 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: PJESKARENJE I ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA ENERGETSKIH POSTROJENJA, UREĐAJA I POSUDA POD PRITISKOM
282 202 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: PREGLED, SERVISIRANJE, ISPITIVANJE I PODEŠAVANJE VENTILA SIGURNOSTI NA ENERGETSKIM POSTROJENJIMA, UREĐAJIMA I OPREMI POD PRITISKOM
283 891 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA ZA SAMOSTALAN RAD
284 890 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA
285 889 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TEHNIČKIH ISPITIVANJA I ANALIZA
286 188 RJEŠENJE O ISPUNJENJU USLOVA ZA RUDARSTVO
287 043 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA GAJENJE RIBE
288 937 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROMET RIBE
289 150 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA DA SE U RADNIM PROSTORIJAMA PROIZVOĐAČA/ UVOZNIKA MOŽE VRŠITI VERIFIKACIJA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
290 081 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA U POGLEDU KADROVA I TEHNIČKE OPREMLJENOSTI ZA PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU DJELATNOST ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
291 939 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DORAĐIVANJE SJEMENA
292 916 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ISPITIVANJE I PROIZVODNJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
293 831 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
294 204 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI: TERMIČKA OBRADA ZAVARENIH SPOJEVA I OSNOVNOG MATERIJALA U IZRADI, SANACIJI I REMONTU TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA, UREĐAJA I OPREME POD PRITISKOM I IZRADA ODGOVARAJUĆE DOKUMENTACIJE
295 500 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE SLJEDEĆIH POSLOVA U OBLASTI ELEKTROENERGETIKE: A) REVIZIJA I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA; B) MONTAŽA I REMONT ELEKTROENERGETSKE OPREME; C) REVIZIJA I ISPITIVANJE ELEKTROENERGETSKIH POSTROJENJA
296 903 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA ODREĐIVANJE KVALITETA I KVANTITETA DUVANA
297 774 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POČETAK RADA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I OBAVLJANJE DJELATNOSTI VISOKOG OBRAZOVANJA
298 046 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU I PAKOVANJE VINA I RAKIJE
299 902 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU FERMENTISANOG DUVANA U LISTU
300 901 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA PROIZVODNJU SIROVOG DUVANA U LISTU
301 771 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA RAD AUTO-ŠKOLE I UTVRĐIVANJE USLOVA ZA IZMJENU RJEŠENJA
302 913 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA SPECIJALIZOVANE PRODAVNICE PIĆA (ZA PROMET ALKOHOLA U RIFUZNOM STANJU)
303 047 RJEŠENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA STAVLJANJE U PROMET NA VELIKO I MALO SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA
304 752 RJEŠENJE O IZBORU NOTARA
305 773 RJEŠENJE O IZDAVANJU DOZVOLE ZA VOZAČA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA
306 027 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE OVLAŠĆENOG REVIZORA
307 025 RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE-DOZVOLE ZA RAD REVIZORSKOG PREDUZEĆA
308 815 RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI AUTOBUSKIH STANICA
309 069 RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ
310 550 RJEŠENJE O KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKTA ZA ISHRANU I PIĆE
311 030 RJEŠENJE O NAKNADI ŠTETE
312 702 RJEŠENJE O NAKNADNOJ FISKALIZACIJI - RFFK/1
313 926 RJEŠENJE O ODOBRENJU PRODAJE SJEMENA PRIPLODNJAKA, JAJNIH ĆELIJA I OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA
314 922 RJEŠENJE O ODOBRENJU PROIZVODNJUE GENETSKOG MATERIJALA I PRENOS OPLOĐENIH JAJNIH ĆELIJA
315 936 RJEŠENJE O ODOBRENJU UNOŠENJA NOVIH VRSTA RIBA U RIBOLOVNE VODE
316 928 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA ISPITIVANJE KVALITETA HRANE ZA ŽIVOTINJE
317 051 RJEŠENJE O ODOBRENJU ZA RAD VODOPRIVREDNIH LABORATORIJA
318 185 RJEŠENJE O OVLAŠTENJU ZA PROJEKTOVANJE, NADZOR I IZVOĐENJE GEODETSKIH RADOVA
319 703 RJEŠENJE O PLOMBIRANJU TERMINALA - RPT
320 750 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU SUDSKOG TUMAČA
321 751 RJEŠENJE O POSTAVLJENJU VJEŠTAKA ODREĐENE STRUKE
322 026 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU PROFESIONALNE ASOCIJACIJE
323 775 RJEŠENJE O PRIZNAVANJU STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA
324 335 RJEŠENJE O REGISTRACIJI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
325 918 RJEŠENJE O REGISTRACIJI ĐUBRIVA
326 262 RJEŠENJE O SAGLASNOSTI NA ELABORAT IZVOĐENJA RADOVA MINIRANJA
327 923 RJEŠENJE O UPISU PRIPLODNJAKA U CENTRALNI REGISTAR MUŠKIH MATIČNIH GRLA
328 958 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR DORAĐIVAČA SJEMENA
329 332 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR IZDAVAČA
330 331 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR JAVNIH GLASILA
331 092 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR NAUČNOISTRAŽIVAČKIH USTANOVA
332 602 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR OMLADINSKIH ORGANIZACIJA I DRUGIH OBLIKA OMLADINSKOG ORGANIZOVANJA U REPUBLICI SRPSKOJ
333 042 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE PRIMJENJUJU POSTUPKE TRETIRANJA ILI OZNAČAVANJA DRVENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE
334 960 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PRIOIZVOĐAČA SJEMENA
335 962 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR PROIZVOĐAČA SADNOG MATERIJALA
336 963 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UVOZNIKA SADNOG MATERIJALA
337 776 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I REGISTAR NASTAVNIKA I SARADNIKA
338 961 RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR ZA PROMET SADNOG MATERIJALA
339 601 RJEŠENJE O UPISU U SPORTSKI REGISTAR
340 922 RJEŠENJE O UPISU U UZGOJNI REGISTAR (LICENCIRANJE PRIPLODNJAKA)
341 929 RJEŠENJE O USTUPANJU RIBARSKOG PODRUČJA NA KORIŠTENJE
342 154 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PRAGU ELEKTRANE
343 600 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA OBAVLJANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI I DJELATNOSTI
344 864 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA SKLADIŠTENJE OTROVA IZ PRVE GRUPE (T+)
345 195 RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA KONCESIJE
346 149 RJEŠENJE O ZNAKU PROIZVOĐAČA/ UVOZNIKA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
347 895 RJEŠENJE ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE RADOVA PO GEOLOŠKIM PROJEKTIMA I PROGRAMIMA
348 196 RJEŠENJE SAGLASNOST NA LOKALITETE ZA EKSPLOATACIJU ŠLJUNKA I PIJESKA
349 830 RJEŠENJE ZA IZVOZ OPASNOG OTPADA I RJEŠENJE ZA PREVOZ OPASNOG OTPADA
350 035 RJEŠENJE ZA REGISTRACIJU RIBNJAKA
351 951 RJEŠENJE ZA REGISTRACIJU STOČNIH PIJACA, VAŠARA, SAJMOVA, IZLOŽBI I DOGONA
352 034 RJEŠENJE ZA REGISTRACIJU VETERINARSKIH STANICA, AMBULANTI, APOTEKA I DRUGIH SLUŽBI KOJE OBAVLJAJU POSLOVE VETERINARSKE DJELATNOSTI
353 927 RJEŠENJE-DOZVOLA ZA KORIŠĆENJE PRIPLODNJAKA
354 932 RJEŠENJE-DOZVOLA ZA SANACIONI I ELEKTRO RIBOLOV NA RIBOLOVNIM VODAMA
355 931 RJEŠENJE-SAGLASNOST NA SREDNJOROČNI PROGRAM UNAPREĐENJA RIBARSTVA
356 920 RJEŠENJE-SAGLASNOST NA UZGOJNE PROGRAME ZA PROIZVODNJU KVALITETNO-PRIPLODNE STOKE
357 930 RJEŠENJE-SAGLASNOST ZA IZVOĐENJE RADOVA NA RIBOLOVNIM VODAMA
358 933 RJEŠENJE-SAGLASNOST ZA RIBOLOV U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE SVRHE NA RIBOLOVNIM VODAMA
359 050 RJEŠENJE-VODOPRIVREDNA DOZVOLA ZA UPOTREBU VODE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA ZA IZGRAĐENI OBJEKAT
360 052 RJEŠENJE-VODOPRIVREDNA SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
361 839 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE DA ZA POJEDINAČNU VRSTU OSIGURANJA PREKORAČI PROPISANO OGRANIČENJE ULAGANJA
362 838 SAGLASNOST DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ZA ULAGANJE U EU
363 908 SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA KONZERVIRANJE, ODNOSNO PULPIRANJE VOĆA
364 906 SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA KUPOVINU I PRODAJU MELASE I DRUGIH SIROVINA KOJI SADRŽE UGLJENE HIDRATE KOJE SE KORISTE ZA PROIZVODNJU ALKOHOLA I ALKOHOL
365 910 SAGLASNOST MINISTARSTVA ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA
366 968 SAGLASNOST NA IMENOVANJE RUKOVODIOCA POSEBNOG ORGANIZACIONOG DIJELA BANKE KOJI OBAVLJA KASTODI POSLOVE
367 946 SAGLASNOST NA GODIŠNJI PLAN GAZDOVANJA LOVIŠTEM
368 326 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA BERZANSKOG POSREDNIKA, ODNOSNO RUKOVODIOCA POSEBNOG ORG.DIJELA BANKE I NA IMENOVANJE ČL.ANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA BERZANSKOG POSREDNIKA
369 967 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA BERZE
370 961 SAGLASNOST NA IMENOVANJE DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
371 992 SAGLASNOST NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE
372 973 SAGLASNOST NA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA BERZE
373 977 SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE AKATA FONDA SA JAVNOM PONUDOM
374 978 SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE AKATA FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM
375 981 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA KOJE SE PREDLAŽU SA CILJEM
376 983 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA RIZIČNOG KAPITALA SA PRIVATNOM PONUDOM
377 982 SAGLASNOST NA IZMJENE PROSPEKTA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA PRIVATNOM PONUDOM KOJE SE PREDLAŽU SA CILJEM
378 224 SAGLASNOST NA IZVEDENE MJERE ZA ZAŠTITU OD POŽARA
379 248 SAGLASNOST NA LOKACIJU I POSTAVLJANJE PRENOSNIH SKLADIŠTA EKSPLOZIVNIH MATERIJA
380 260 SAGLASNOST NA LOKACIJU OBJEKTA ZA PROIZVODNJU, PRERADU I USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASA
381 952 SAGLASNOST NA LOVNU OSNOVU
382 330 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA BERZANSKOG POSREDNIKA ODNOSNO NA IZMJENE I DOPUNE A KOJIMA SE REGULIŠU USLOVI I PRAVILA POSLOVANJA
383 323 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA BERZE I NA IZMJENE I DOPUNE TIH AKATA
384 329 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
385 962 SAGLASNOST NA OPŠTA AKTA KASTODI BANKE I NA IZMJENE I DOPUNE TIH AKATA
386 816 SAGLASNOST NA OSNIVAČKA AKTA MIKROKREDITNIH ORGANIZACIJA
387 821 SAGLASNOST NA OSNIVAČKA AKTA ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
388 182 SAGLASNOST NA PLANSKE DOKUMENTE (ARHITEKTURA)
389 175 SAGLASNOST NA PLANSKE DOKUMENTE (PRIRODA)
390 971 SAGLASNOST NA PRENOS AKCIJA CENTRALNOG REGISTRA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
391 177 SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU
392 180 SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU (ZAŠTITA PRIRODE)
393 256 SAGLASNOST NA PROJEKTOVANE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA
394 963 SAGLASNOST NA STATUSNE PROMJENE BERZE
395 947 SAGLASNOST NA ŠUMSKOPRIVREDNU OSNOVU
396 246 SAGLASNOST NA UPOTREBU POSTROJENJA I UREĐAJA ZA KORIŠTENJE ZAPALJIVIH TEČNOSTI I GASOVA
397 857 SAGLASNOST ZA GRADNJU STACIONARNOG IZVORA NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA
398 817 SAGLASNOST ZA IMENOVANJE REVIZORA ŠTEDNO-KREDITNE ORGANIZACIJE
399 834 SAGLASNOST ZA IZBOR OVLAŠTENOG AKTUARA
400 835 SAGLASNOST ZA IZBOR OVLAŠTENOG REVIZORA
401 837 SAGLASNOST ZA LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE (DIREKTOR, ZAMJENIK DIREKTORA I IZVRŠNI DIREKTOR)
402 836 SAGLASNOST ZA LICA NA ZNAČAJNOM POLOŽAJU U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE (PREDSJEDNIK I ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA)
403 970 SAGLASNOST ZA OSTVARIVANJE PRAVA GLASA PO OSNOVU STEČENIH AKCIJA BERZE
404 266 SAGLASNOST ZA PRENOS UMRLOG LICA IZ INOSTRANSTVA U RS
405 126 SAGLASNOST ZA PRODAJU, PRIPAJANJE ILI SPAJANJE BANKE U LIKVIDACIJI
406 964 SAGLASNOST ZA STICANJE AKCIJA BERZE PO OSNOVU STRATEŠKOG POVEZIVANJA SA DRUGOM BERZOM
407 972 SAGLASNOST ZA STICANJE AKCIJA KOJE REGISTAR STIČE U POSTUPKU STRATEŠKOG POVEZIVANJA SA DRUGIM REGISTROM
408 187 SAMOINICIJATIVNA PONUDA
409 086 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH RATNIM DEJSTVIMA
410 139 SMANJENJE KAPITALA ILI PROMJENA STRUKTURE KAPITALA BANKE OTKUPOM VLASTITIH AKCIJA
411 179 STRUČNO MIŠLJENJE O MJERAMA ZAŠTITE I KORIŠĆENJA PRIRODNOG DOBRA
412 153 UGOVOR O PRIKLJUČENJU
413 134 UGOVOR O OSNIVANJU BANKE
414 319 UPIS EMITENTA U REGISTAR EMITENATA
415 955 UPIS U REGISTAR O ZATVORENIM SISTEMIMA ZA OGRANIČENU UPOTREBU GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
416 956 UPIS U REGISTAR OVLAŠĆENIH LABARATORIJA ZA ISPITIVANJE, KONTROLU I PRAĆENJE GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA I PROIZVODA OD GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA
417 936 UPIS UGOVORA O KONCESIJI U REGISTAR KONCESIJA
418 090 URBANISTIČKA SAGLASNOST
419 827 USKLAĐIVANJE I REGISTRACIJA REDOVA VOŽNJE
420 174 USLOVI ZA KORIŠĆENJE KULTURNOG DOBRA
421 172 USLOVI ZA KORIŠĆENJE PRIRODNOG DOBRA
422 903 USTUPANJE VOZILA
423 008 UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJAČA ČAMCA
424 197 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U OBLASTI RUDARSTVA I GEOLOGIJE
425 840 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU U OBLASTI ZAŠTITE NA RADU
426 029 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA DIPLOMIRANE VETERINARE I VETERINARSKE TEHNIČARE
427 964 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZRADE OSNOVA, ELABORATA, PROJEKATA ZA ŠUMSKE KOMUNIKACIJE, IZVOĐAČKIH PROJEKATA GAZDOVANJA ŠUMAMA (I DOZNAKU) I PROGRAMA KORIŠĆENJA OSTALIH ŠUMSKIH PROIZVODA
428 850 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ODGOVORNA LICA U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
429 849 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA ODGOVORNA LICA U PRAVNOM LICU ZA OBAVLJANJE PREGLEDA I ISPITIVANJA OPREME ZA RAD I POTPISIVANJE STRUČNIH NALAZA
430 753 UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA STEČAJNOG UPRAVNIKA
431 239 UVJERENJE O POŽARU
432 809 UVJERENJE O SPOSOBNOSTI ČAMCA ZA PLOVIDBU
433 165 UVJERENJE O STANJU PORESKIH OBAVEZA
434 298 UVJERENJE O STICANJU ZVANJA BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA
435 143 VERIFIKACIONI ŽIG I/ ILI UVJERENJE O VERIFIKACIJI MJERILA
436 148 VERIFIKACIONI ŽIG PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA
437 966 ZAKLJUČAK O DOZVOLI ILI ODBIJANJU OBJAVLJIVANJA OGLASA KOJIMA JE PREDMET PONUDA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
438 705 ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU ZAHTJEVA OVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ZA DODJELU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA - OBRAZAC RZIBFK/1
439 094 ZAPISNICI O STRUČNOM NADZORU NAD POLJOPRIVREDNIM PROIZVODNJAMA